BIDIGROUP

Quỹ đầu tư phát triển Bình Định tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất, du lịch, dịch vụ.